1
Bạn cần hỗ trợ?
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 TỪ 20.05 - 26.05
  THỨ 2/20 THỨ 3/21 THỨ 4/22 THỨ 5/23 THỨ 6/24 THỨ 7/25 CN/26
6h30-7h HUỲNH NGHĨA P.THANH ÁNH NHẤT ÁNH TRANG
7h-11h TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA,  P.THANH
NGUYÊN, THẮNG,  LOAN
PHONG, ÁNH, CƯỜNG
TƯ, THOÀNG
M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN  
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, TRANG 6h45 - 7h30
LOAN, PHONG, ÁNH
CƯỜNG, TƯ, THOÀNG,
M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC ,DUYÊN 
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, TRANG 6h45 - 7h30
 LOAN, PHONG, ÁNH
CƯỜNG, TƯ, THOÀNG, M.DUNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, TRANG 6h45 - 7h30
 LOAN, PHONG, ÁNH
CƯỜNG, TƯ, THOÀNG, M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, TRANG 6h45 - 7h30
 LOAN, PHONG, ÁNH
CƯỜNG, TƯ, THOÀNG, M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
DUNG, NGHĨA
P.THANH, THẮNG
NGUYÊN, NGÂN
CƯỜNG, LOAN
ÁNH, TƯ, THOÀNG,
M.DUNG, CƯƠNG
PHÚC, THỦY
VŨ (11h-13h)
NHẤT, PHONG
TRANG, CÔNG
 NGÂN, TRÂM
VŨ (8h-13h)
LIỆT
TƯ(7h15-11h)
11h-13h LOAN ÁNH HUỲNH NGHĨA NHẤT P.THANH TRANG
13h-17h  DUNG, THẮNG
 HUỲNH, PHONG(13h-16h),  DUYÊN(13h-16h), ÁNH(TT)
, CƯƠNG, NGUYÊN
THOÀNG(13h30-17h30), M.DUNG(13h-16h), TƯ(13h- 16h30)
PHÚC(13h-16h)
NHẤT(TT), NGHĨA,
HUỲNH(13h-16h)
 LOAN, PHONG(TT)
CƯỜNG, NGUYÊN
DUYÊN(13h-16h)
THOÀNG(13h30-17h30), M.DUNG(13h-16h)
CƯƠNG
DUNG, P.THANH
NGHĨA(TT), THẮNG
PHONG(13h-16h)
NGUYÊN, TƯ(13h- 16h30)
THOÀNG(13h30-17h30), DUYÊN(13h-16h), ÁNH(TT)
PHÚC(13h-16h)
HUỲNH(13h-16h), NHẤT
P.THANH(TT)
LOAN, ÁNH,  CƯỜNG(TT)
NGUYÊN, PHÚC(13h-16h)
M.DUNG(13h-16h)
CƯƠNG, DUYÊN(13h-16h)
NGHĨA, P.THANH
DUNG(TT), THẮNG
PHONG(TT),  CƯỜNG
NGUYÊN, TƯ(13h- 16h30), CƯƠNG
THOÀNG (13h30-17h30), M.DUNG(13h-16h)
PHÚC(13h-16h)
DUNG, NGHĨA
THẮNG
LOAN, ÁNH
NGÂN
CƯƠNG, THỦY
HUỲNH, NHẤT
NGÂN, TRÂM
LIỆT
17h-19h HUỲNH NGHĨA P.THANH ÁNH NHẤT ÁNH TRANG
               
LỊCH BÁC SĨ SẢN
7h-11h BS.HỒNG  BS.HỒNG BS.HỒNG  BS.HỒNG BS.HỒNG BS. VĨ BS. LINH
11h-13h BS. LINH BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. LINH BS. VĨ BS. LINH
13h-17h BS.HỒNG BS.HỒNG BS.HỒNG BS.HỒNG BS.HỒNG BS. VĨ BS. LINH
17h-19h BS. LINH BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. LINH BS. VĨ BS. LINH
               
LỊCH BÁC SĨ SIÊU ÂM
7h-11h BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ, BS. TỊNH
BS. KIỀU YẾN, BS.TỊNH,
 BS. NHẪN
BS. HÙNG
11h-13h PHÚC SUÊ TỊNH NHẪN YẾN  BS. SUÊ BS. NHẪN
13h-17h TỊNH, NHẪN TỊNH, PHÚC YẾN, PHÚC YẾN, SUÊ NHẪN, SUÊ BS. PHÚC BS. TỊNH, HÙNG
YẾN(TT)
17h-19h PHÚC SUÊ TỊNH NHẪN YẾN  BS. SUÊ BS. NHẪN
               
LỊCH BÁC SĨ NGHĨA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN
7h-11h NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA  
14h-17h NGHĨA(14h-18h) NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA    
               
LỊCH BÁC SĨ NHA KHOA
7h-11h BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC    
13h-17h BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC    

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CTY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com