1
Bạn cần hỗ trợ?
LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ TỪ 15.07.2019 - 21.07.2019
A. CHUYÊN KHOA KHỚP
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1 BS. TẤN
7h - 11h
BS. TẤN
7h - 11h
BS. TẤN
7h - 11h
  BS. TẤN
7h - 11h
   
2 BS. DUNG
7h - 11h, 13h - 17h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h, 13h - 17h
BS. DUNG
7h - 11h, 13h - 17h
 
7 BS. NHẤT
7h - 11h
BS. NHẤT
7h - 11h, 13h - 17h
BS. NHẤT
7h - 11h
BS. NHẤT
7h - 11h, 13h - 17h
BS. NHẤT
7h - 11h
  BS. NHẤT
7h - 11h, 13h - 17h
8 BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h
BS. VŨ
8h - 13h
15   BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h - 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h - 17h
    BS. NGHĨA
7h - 11h
 
22 BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 15h
BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 15h
BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 16h
BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 15h
BS. HUỲNH
7h - 11h
  BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 17h
26 BS.P THANH
7h - 11h
BS.P THANH
7h - 11h
BS.P THANH
7h - 11h
BS.P THANH
13h - 17h
  BS.P THANH
7h - 11h
 
               
B. CHUYÊN KHOA TIÊU HOÁ - GAN MẬT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
17 BS. ÁNH
7h - 11h, 13h- 17h
BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h, 13h- 17h
BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h, 13h- 17h
 
21 BS. PHONG
7h - 11h, 13h - 16h
BS. PHONG
7h - 11h, 13h - 17h
BS. PHONG
7h - 11h, 13h - 16h
BS. PHONG
7h - 11h
BS. PHONG
7h - 11h, 13h - 17h
  BS. PHONG
7h - 11h
21             BS. PHƯƠNG
7h - 11h
               
C. CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT - TIM MẠCH
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
6 BS. TRANG
7h - 11h, 13h - 17h
BS. TRANG
7h - 11h
BS. TRANG
7h - 11h
      BS. TRANG
7h - 11h, 13h- 17h
24 BS. LOAN
7h - 11h
BS. LOAN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. LOAN
7h - 11h
BS. LOAN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. LOAN
7h - 11h
BS. LOAN
7h - 11h, 13h- 17h
 
24             BS. NGÂN
7h - 11h, 13h- 17h
6             BS. CÔNG
7h - 11h
               
D. CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
19 BS. CƯỜNG
7h - 11h
BS. CƯỜNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯỜNG
7h - 11h
BS. CƯỜNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯỜNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯỜNG
7h - 11h
 
26 BS. PHÚC
7h - 12h, 13h- 16h
BS. PHÚC
7h - 11h
BS. PHÚC
7h - 12h, 13h- 16h
BS. PHÚC
7h - 12h, 13h- 16h
BS. PHÚC
7h - 12h, 13h- 16h
BS. PHÚC
7h - 11h
 
37 BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h
 
               
E. CHUYÊN KHOA SẢN - PHỤ KHOA
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
36 BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
   
18   BS. VĨ
11h - 13h, 17h - 19h
BS. VĨ
11h - 13h, 17h - 19h
BS. VĨ
11h - 13h, 17h - 19h
    BS. VĨ
7h - 11h, 13h - 17h
18 BS. LINH
11h - 13h, 17h - 19h
      BS. LINH
11h - 13h, 17h - 19h
BS. LINH
7h - 11h, 13h - 17h
 
               
F. CHUYÊN KHOA NỘI THẦN KINH
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
8 BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
   
               
G. CHUYÊN KHOA NỘI HÔ HẤP
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
33 BS. TƯ
7h - 11h, 13h- 16h30
BS. TƯ
7h - 11h
BS. TƯ
7h - 11h, 13h- 16h30
BS. TƯ
7h - 11h
BS. TƯ
7h - 11h, 13h- 16h30
BS. TƯ
7h - 11h
BS. TƯ
7h15 - 11h
               
H. CHUYÊN KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
38 BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. THẮNG
7h - 11h
BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. THẮNG
7h - 11h
BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
 
39 BS. TIẾN
11h - 13h, 17h - 19h
BS. TIẾN
17h - 19h
BS. TIẾN
11h - 13h, 17h - 19h
BS. TIẾN
11h - 13h, 17h - 19h
BS. TIẾN
11h - 13h, 17h - 19h
BS. TIẾN
11h - 13h, 17h - 19h
BS. TIẾN
9h - 11h30
               
I. CHUYÊN KHOA NGOẠI NIỆU - NAM KHOA
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27 BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
9h30 - 13h
BS. KHOA
9h30 - 13h
               
K. CHUYÊN KHOA DA LIỄU
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
Lầu 2 BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 11h
BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 11h
 
               
L. CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG
PHÒNG KHÁM THỨ 2
08/07/2019
THỨ 3
09/07/2020
THỨ 4
10/07/2021
THỨ 5
11/07/2022
THỨ 6
12/07/2023
THỨ 7
13/07/2024
CHỦ NHẬT
14/07/2025
34       BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
 
34             BS. TRÂM
7h30 - 11h
13h30 - 15h30
               
M. CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
   
               
               
N. CHUYÊN KHOA MẮT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
35           BS. THUỶ
7h - 11h, 13h- 17h
 
               
O. CHUYÊN KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  BS. NGHĨA
7h - 11h, 14h- 18h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h
 
               
LỊCH NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI BÁC SĨ CÓ CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT
TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI ĐIỆN THOẠI TRƯỚC
HOTLINE: 02923 891 789 - 0899 65 20 65 (CSKH)

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CTY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com